ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРОПАСТИРИТЕ ЗА ЖИВОТНИ


Електрозагражденията за животни и спомагателното оборудване към тях трябва да бъдат монтирани, експлоатирани и поддържани по начин, който да сведе до минимум рисковете за хората, животните и средата около тях.

Изграждането на електрически огради за животни, което би довело до конфликти с хора, трябва да се избягва.


Добре е преди началото на сезона да си припомним основните изисквания и някой важни техники за безопасност! 

 

ВНИМАНИЕ

Трябва да се избягва контакт с електрически огради, особено с главата, шията или горната част на тялото. Катерене, преминаване през или под оградата не е желателно - за преминаване през съоръжението трябва да се използва врата или друг преходен пункт.

Електрическата ограда за животни не трябва да се захранва от два отделни оградни енергизатора или независими оградни вериги от един и същи енергизатор.

При наличие на две отделни електрически огради за животни (всяка захранвана от отделен енергизатор), разстоянието между проводниците на двете електрозаграждения трябва да бъде най-малко 2,5 метра.

Ако това разстояние трябва да се затвори, това се извършва с материал, който не е проводник на електричество или с изолирана метална преграда.

Бодлива тел или жица никога не трябва да се използва като част от електрическата оградна верига.

 

 

Заземяване

Изберете място за за земяване, което през повечето време е влажно и на разстояние най-малко 10 метра от:

·       заземителен кол за друга електрическа система

·       телефонен заземителен кол

·       всяка водопроводна система, включително неизползваните системи

·       всяка сграда, използваща конструкционен или армиращ метал в контакт със земята.


Намирането на влажна земя може да наложи разполагане на заземителната система на известно разстояние от енергетизатора. Свързващите линии, които минават през вътрешността на сградите, трябва да бъдат изолирани. Това може да се постигне с използване на изолирани кабели за високо напрежение.


Изолираните подземни проводници са по-малко податливи на повреди. Захранващите проводници трябва да бъдат изолирани. Изолираните кабели трябва да бъдат заровени на 300мм под земята. За допълнителна защита, при натоварен трафик или при наличие на метални портали, подземните проводници трябва да се прокарат през тръба от полиетилен.


Под портите не използвайте обикновен електрически кабел с пластмасова облицовка. Когато е заринат в почвата и подложен на характерните за електрозагражденията електрически напрежения, изолацията му се влошава в рамките на няколко години и оградата става многоефективно заземена, т.е. спира да върши работа.


Свързващите кабели не трябва да са в близост до съществуващ електрически проводник на захранващи линии, комуникационни линии или линии за данни, тъй като това ще доведе до смущения.

Свързващите проводници и електрическите оградни проводници не трябва да преминават над въздушни електропроводи или комуникационни линии.Напрежение на линията за високо напрежение (V)

Разстояние

М

<1000

3

> 1 000 и <33 000

4

> 33 000

8

Пресичането с надземни кабели трябва да се избягва, когато е възможно.

Ако свързващите проводници и електрическите оградни проводници са инсталирани в близост до електропроводна линия, разстоянията трябва да са не по-малки отдадените в таблицата:

Ако свързващите проводници и електрическите оградни проводници са инсталирани в близост до електропровода, височината им над земята не трябва да надвишава 3 м.

Тази височина се прилага от двете страни на ортогоналната проекция на най-външните проводници на електропровода върху земната повърхност, за разстояние от 2 метра за електропроводи, работещи при номинално напрежение не по-голямо от 1000 V и 15 метра за електропроводи, работещи при номиналнонапрежение над 1000 V.Електрическите огради за животни, предназначени за възпиране на птици, задържане на домашни любимци или за привикване на животни, като например крави, трябва да се захранват само от енергоизточници с ниска мощност, за да се постигнат задоволителни и безопасни резултати.

Във всяка точка, където хората могат да имат достъп до проводниците, се поставя предупредителна табела.

Уверете се, че всички захранвани от мрежата спомагателни устройства, свързани към електрическата верига на оградата за животни осигуряват степен на изолация, която съответства на електрическата оградна единица.

За оборудването трябва да бъде осигурена защита от атмосферни влияния, освен ако производителят не е заявил използването на това оборудване на открито.


За БЕЗПЛАТНА консултация относно изграждането на електропастир можете да

позвъните на 0895/ 58 00 40

 

Обадете ни се